انتخاب پارچه کت شلواری مناسب

فروشگاه1


الف- اگر قد نسبتا” کوتاهی دارید

پارچه هایی با راه های باریک برای شما مناسب هستند، چون طرح دیپلمات (مانند کالیته ۵۵۱۵ فاستونی مقدم) شما را بلندقدتر و کشیده تر جلوه می دهد


ب- اگر قد متوسطی دارید

هر طرح پارچه ای بسته به سلیقه تان برای شما مناسب است، تنها به هماهنگی رنگ پارچه و رنگ پوستتان دقت کنید


ج- اگر قد نسبتا” بلندی دارید

اگر لاغر و بلند هستید طرح های چهارخانه شما را متناسب تر جلوه می دهند(مانند کالیته ۵۷۰۷ فاستونی مقدم)، اما اگر به نسبت چاق و درشت اندام هستید، پارچه های ساده(مانند کالیته ۳۲۶۰ فاستونی مقدم) و یا راه راه برای شما انتخاب مناسبی خواهد بود